Zaligverklaring                                                                      logo Vrienden Herman Wijns


Wat betekent "zaligverklaring"

Zalige is een titel die aan personen wordt toegekend die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd en door wiens voorspraak bij God een wonder gebeurd is.

Heilige is een Zalige door wiens voorspraak bij God - na zijn zaligverklaring - een wonder gebeurd is.

Hoewel de zalig- en heiligverklaring is voorbehouden aan de paus, wordt de voordracht van kandidaten meestal vanuit de basis gedaan.De procedure tot zaligverklaring

Wanneer iemand jaren na zijn of haar dood aandacht blijft trekken en voorwerp van verering is geworden, kan een persoon of instantie optreden als eiser om de zaligverklaring te bepleiten Ún de - zeer hoge - proceskosten op zich te nemen. In het bisdom waar deze persoon is overleden, wordt een onderzoek ingesteld. Indien de faam van heiligheid wordt vastgesteld, worden alle relevante bronnen verzameld en eventuele getuigen gehoord. De wonderen die aan de voorspraak van de kandidaat worden toegeschreven, worden geanalyseerd.

Na afronding van de diocesane werkzaamheden stelt de Congregatie voor de Heiligverklaringen te Rome vast of de kandidaat-zalige heeft uitgeblonken in de goddelijke en de zedelijke deugden. Laat de paus zich over de uitslag van dit onderzoek goedkeurend uit, dan vaardigt de congregatie een decreet uit waarin de kandidaat 'dienaar God' of 'eerbiedwaardige' genoemd mag worden.

Vervolgens houdt de congregatie zich bezig met de verificatie van de vermeende wonderen. Dit wordt beoordeeld door vijf deskundigen, gewoonlijk geneesheren. Indien tenminste drie van hen positief oordelen, wordt het verslag hiervan voorgelegd aan een vergadering van theologen en vervolgens aan een vergadering van bisschoppen en kardinalen. Nadat hun besluiten aan de paus zijn medegedeeld, is aan hem het besluit om de zaligverklaring uit te spreken. Voor Herman zou dit gebeuren tijdens een plechtigheid in Merksem.

Zaligheid of Heiligheid is niet voorbehouden aan de gecanoniseerde zaligen en heiligen. Allen die leven of geleefd hebben in geloof en rechtschapenheid, zijn heilig. De gecanoniseerde heiligen zijn die heiligen voor wie er bij de bevolking een bijzondere verering is ontstaan, welke vervolgens door de kerkelijke autoriteiten wordt goedgekeurd.Wat doet de vzw Vrienden Herman Wijns

Enkele jaren terug is er gestart met het dossier voor de Zaligverklaring. Brieven met getuigenissen werden gelezen en overgetypt. Ook werden getuigenissen op cassette opgenomen.

Einde 2014 bedroeg het Fonds 24.297,79€. De totale kostprijs wordt geraamd op ongeveer 50.000€. Ondertussen blijft het Fonds aangroeien, maar er zal nog een hele weg moeten afgelegd worden eer we de nodige gelden zullen verzameld hebben.Giften voor het Steunfonds Zaligverklaring:

Bankrekening: IBAN : BE55414116914944 BIC : KREDBEBB
met vermelding : zaligverklaring