Gebeden                                                                      logo Vrienden Herman Wijns


GEBED OM DE ZALIGVERKLARING TE BEKOMEN
VAN DE JONGE HERMAN WIJNS

God, goede Vader, wij danken u om uw heiligen die Gij ons als
voorbeelden en voorsprekers hebt gegeven.
Uw zoon Jezus heeft, tijdens zijn aards apostolisch optreden,
een kind in het midden geplaatst, met de aanmaning te worden
als kinderen.
Wij geloven dat onze vriend Herman Wijns tijdens zijn kort
leven U met een totale trouw heeft gediend en daarom zo vlug
dicht bij U in uw liefde werd bevestigd.
Wij bidden U dat dit ook door de Kerk moge erkend worden,
opdat de deugden die in zijn leven oplichtten, door zijn voor-
beeld een nieuwe uitstraling mogen kennen en ook meer men-
sen in nood zijn machtige voorspraak bij U mogen ondervin-
den.
Moge uw Rijk van liefde groeien; mogen wij ons steeds meer
veilig weten in uw hand.
Maria, Hulp in alle nood, waak over ons, Christenen, volgelin-
gen van uw Zoon Jezus.GEBED OM HERMANS VOORSPRAAK

In de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.
Herman, ge hebt tijdens uw korte leven meegevoeld met
het leed van de anderen en hebt zelf van nabij kennis
gemaakt met nood, pijn en beproeving.
Ge hebt met een onwrikbaar kinderlijk vertrouwen tot God
gebeden om hulp en hebt verhoring gevonden.
Ge hebt, doelend op uw dienst bij het altaar, bemoedigend
uw moeder gezegd: "Als ge iets aan O.-L.-Heer wilt vragen,
zeg het tegen mij: ik zit er het dichtste bij."
Wij hopen dat de goede god u thans dicht bij zicht heeft
opgenomen in de hemel.
Wij vragen u daar voor ons te bepleiten: de belangen van
Gods rijk en van de Kerk, ... maar ook wat ons na aan het
hart ligt en ons zorgen baart...
Mogen wij uw machtige voorspraak ondervinden bij God,
Wie de kleinen zo dierbaar zijn.
Laat ons U navolgen in uw nooit aflatend vertrouwen.
Dat wij met U altijd God mogen danken om zijn goedheid
en ons veilig weten in zijn hand.
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons!GEBED IN GROTE NOOD

Goede God, ik kom in grote nood uw hulp afsmeken.
Gij weet hoe ik deze laatste tijd pijnlijk word beproefd
en hoe groot leed en zorg mijn deel is geworden. Het
valt me zeer hard; ik word door angst bevangen.
Toch wil ik niet twijfelen aan uw Goedheid en belijden
dat Gij nu hierin voor mij Vader en ook Moeder blijft.
Tot wie zouden wij ons kunnen wenden, tenzij tot U,
Bron van alle goed.
Ik kom U dan met aandrang deze zaak aanbevelen
die zo op mij weegt (.......),
en waarbij ik mij ten volle aan Uw liefde overgeef.
Wek in mijn hart een groot vertrouwen in uw goed-
heid!
Geef me inzicht om te weten wat ik zelf kan doen en
help me dit uit te voeren.
En waar ik onmachtig ben, breng Gij daar zelf de
zaken terecht en sterk me intussen in geduld en ver-
trouwen.
Ik beroep me hierbij op de voorspraak van Maria,
Jezus' Moeder, die ook zwaar werd beproefd, en
eveneens op uw vriend, de kleine Herman Wijns, die
U zo dierbaar was en die van U reeds zoveel kwesties
mocht oplossen.
(Neem een gebed om Hermans voorspraak en een
ander gebed.)LITANIE over de deugden van HERMAN WIJNS 15.03.1931 - 26.05.1941

Herman - die op 5-jarigen ouderdom zegde "ik ben student" - verkrijg voor onze kinderen ijver voor de studie -

Herman - die op 6-jarigen ouderdom Jezus in uw hartje mocht ontvangen - bekom voor onze kinderen het verlangen naar de H. Communie;

Herman - die op 9-jarigen ouderdom Misdienaar werd - help onze misdienaars bij het vervullen van hun taak;

Herman - die vele uren bad en anderen leerde bidden met volharding - leer ook ons bidden zoals gij het deed;

Herman - die vele gebeden geschreven hebt, om deze goed te kennen - help ons bij 't bidden opdat het voor ons geen louter gebeden-opzeggen weze, maar bidden met het hart;

Herman - die zo buitengewoon Godvruchtig waart, u zelf vergetend en tot alle offers bereid - bekom ons iets van die Godsvrucht en offerleven;

Herman - die offers bracht in vreugde en pijn - geef ons, door Uw voorbeeld, de kracht om offers en pijn moedig te dragen;

Herman - Gij leefde Engelachtig rein en wist stipt te gehoorzamen - help ons bij 't vervullen van onze plicht en om onze ziele-reinheid te bewaren;

Herman - Gij waart onbaatzuchtig, minzaam, eenvoudig, rechtzinnig en naastenlievend - Verkrijg voor ons iets van die deugden, welke U zo aantrekkelijk maakte bij anderen;

Herman - die vol zin voor liturgie waardt; Gij "diende" de Mis niet, maar "deed" de Mis mee - Bekom voor onze Misdienaars ook iets van die "eerbied en mede offeren" aan 't altaar;

Herman - Gij waart in alles plichtsgetrouw, heel en al vriend van de gekruiste Jezus en blij Maria-kind. - Leer ons ook zo de vriend zijn van Jezus en blijde Maria-kinderen;

Herman - Gij hebt gezegd "eerst Misdienaar en dÓn priester" - Bekom door Uw voorspraak vele en goede Priesters;

Herman - Gij hebt gezegd: "de waarde van het gebed ligt in 't volhouden, anders heeft bidden geen zin" ... - Leer ons bidden met volharding;

Herman - Gij hebt gezegd: "ÚÚn goede H. Mis kan voldoende zijn om in de Hemel te komen" - Bekom voor ons de vurigheid en eerbied om goed de H. Mis bij te wonen.

Herman - die gedurende Uw kort leven altijd de beste leerling waart in de klas. - Help onze kinderen en leerlingen opdat ook zij hun studies goed zouden doen.

Herman - Gij hebt vˇˇr Uw dood een kruis uit de vuilnis gered; - Verkrijg voor ons een grote eerbied voor het Kruis.

Herman - Gij hebt zonder klagen de pijnen van een ongeval en operatie doorstaan. - Verkrijg voor ons geduld en opgeruimdheid bij het lijden.

Herman - Gij zegdet: "lachen is schoner" en zijt al lachend naar den Hemel gegaan. - Leer ons ook beter begrijpen.

Herman - zoals Gij Jezus kruis uit de vuilnis hebt gered, zo heeft Jezus U uit de slechte wereld gered.

Herman - O.-L.-Heer heeft U tot bij Hem geroepen, om door U nu ook de grote mensen tot Hem te trekken;

Herman - door Uw voorbeeld en voorspraak hebt Ge reeds velen bij O.-L.-Heer gebracht -

Herman - Gij hebt reeds velen geholpen in de nood en ziekte. - Help ook de personen voor wie wij tot U bidden.

Herman - Gij hebt altijd een grote verering gehad tot O.-L.-Vrouw Hulp der Kristenen. - Verkrijg voor ons ook zo'n verering en vertrouwen in O.-L.-Vrouw.

Herman - Gij zijt voor ons allen een voorbeeld. - Mochten wij steeds Uw goede voorbeelden navolgen en door Uw voorspraak geholpen in vereniging blijven, als vriend van de gekruiste Jezus en blij Maria-kind.

Herman - Gij bad 25 Novenen en bekwam de laatste dag wat Ge verlangde. - Leer ons met volharding bidden.

Herman - Gij had een namenlijst van hen die niet naar de kerk gingen. - Bidden wij voor hen die niet ter kerke gaan.

Herman - Gij had een namenlijst van de overledenen. - Bidden wij samen voor degenen die gestorven zijn.

Herman - die elke dag de ÚÚrste Mis diende, ondanks koude en wintervoetjes. - Bekom voor onze Misdienaars de moed om ook elke dag trouw op post te zijn.

Herman - door Uw stichtend gebed hebt Gij velen dichter tot O.-L.-Heer gebracht. - Mocht de houding van onze Misdienaars en kinderen ook zˇ zijn dat anderen er door gesticht en tot bidden aangespoord worden.GEBED

Heer Jezus, Gij hebt Uw trouwe dienaar Herman Wijns met vele deugden versierd en hem rijke genaden verleend; geef ons, dat wij zijn deugden navolgend dichter bij U komen en ook anderen tot U brengen; in onze gebeden vooral diegenen gedenken welke U niet kennen en U niet beminnen - en ook voor degenen die reeds het tijdelijke leven verlaten hebben en wachten op onze verlossende gebeden. Mogen zij, door onze gebeden en offers geholpen, weldra de eeuwige zaligheid genieten met U in den Hemel. Amen.liedjes Herman Wijns