Songs                                                                      logo Vrienden Herman Wijns


HERMAN WIJNS

Refrein:
Wie is Herman Wijns?
Een jongen van tien jaar.
Gewoon en alledaags
stond hij voor allen klaar.
Hij werd door God gekozen
om dicht bij Hem te zijn.
De liefde werd ontstoken
in zijn hartje klein en teer

Een jongen zoals jij en ik
geroepen door Onze Heer.
Wilde Hem graag navolgen,
iedere dag telkens weer.
Hij had al snel begrepen
waar het in het leven om draait.
Dienend en zichzelf vergetend,
gehoorzaamde hij aan Gods plan.
Dienend en zichzelf vergetend,
gehoorzaamde hij aan Gods plan.

Refrein

Een jongen nog heel jong en klein
geroepen door Onze Heer.
Wilde graag een dienaar zijn
in de kerk van de Heer.
Iedere dag de eerste mis,
Herman stond altijd voor Hem klaar.
Ondanks kou of zere voeten
verlangde hij naar Gods altaar.
Ondanks kou of zere voeten
verlangde hij naar Gods altaar.HET GOEDE VOORBEELD

Tekst en muziek: R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko

Refrein
Een beeld, een beeld, een beeld.
Een voorbeeld dat is Hij.
Uw Zoon aan ons gegeven,
mijn voorbeeld mag Hij zijn.
Een voorbeeld om te kijken.
Kijk hoe Hij het deed.
Een voorbeeld om te luisteren,
hoor wat Hij jou zegt.
Een goed voorbeeld om te volgen
op jouw levensweg.

Herman is een voorbeeld,
een voorbeeld net als Hij.
Hij hield zich vast aan God
want hij vertrouwde Hem.

Hij bleef bidden en geloven
dat God de uitkomst bracht.
Vertrouwde op een wonder,
dus volhardend hield hij stand.

Herman gaf zijn leven,
zijn leven net als Hij.
Deed hij voor zijn moeder
bood zichzelf aan.

RefreinAAN HERMANKE WIJNS

Tekst: Eerwaarde Zuster Ermelindis, maricol
Muziek: De Heer De Wit
Gezongen door het koor der Eerwaarde Zusters Annuntiaten, Westmalle

I.
Hermanke Wijns, lieftallig kind,
Door iedereen zo teer bemind,
Onschuldig knaapke, engelrein,
Dat eenmaal "Priester" wilde zijn!...
2.
Ge leerde bidden op de schoot
Van uw Papa, die na uw dood
Maar eerst beseft, wat kostbare schat
Hij in dat enig kind bezat!...
3.
Door U spreekt Gods Geest onverwacht,
Wanneer Ge van 't gebed de kracht
En de betekenis ontvouwt!...
Z had het "Vake" niet doorschouwd!
4.
Vereerder van de Lieve Vrouw
Als "Hulp der Krist'nen" teer en trouw!
Van 's morgens vroeg badt g'Haar ter eer,
Uw rozenhoedje, keer op keer!
5.
Als misdienaar altijd op post!
Wat heeft het U soms veel gekost!
Aan 't Altaar als een serafijn!...
Kruistochter, lijk er zelden zijn!
6.
Communie, heilige Mis en Lof,
Was juist wat U het meeste trof:
En thuis stondt ge met vroom gebaar,
Zo ernstig aan uw klein altaar!
7.
Op school een knap en blij student,
Uw werk correct, uw les gekend...
Bij 't spel een vlugge kameraad,
Vol offergeest, maar steeds kordaat!
8.
Gij waart gedienstig voor elkeen;
G'hieldt meer van lachen dan geween...
Ge minde Moeke, Vake, bei...
Ge waart hun troost in oorlogstij...
9.
Zo zijt Ge - op die zaterdag
Van Maria "Hulp der Kristenen" ... ach
Heel smartelijk verongelukt!...
En 's maandags was de Bloem geplukt!
10.
Uw lichaam rust in 't heerlijk graf,
Dat zoveel hulp en troost reeds gaf!
Maar in de hemel, dicht bij God,
Geniet uw ziel het puurst genot!
11.
Hermanke, bid, dat wij z rein
Z plichtsgetrouw, godvruchtig zijn!
Spreek gij voor ons, in alle nood...
Bekom ons ook zo'n zaal'ge dood!
verlangde hij naar Gods altaar.LIED TOT HERMAN WIJNS

Tekst: H. Marijnissen
Muziek: Op de melodie van: God groet U zuiv're Bloeme, Maria Maged fijn

1
Te Merksem werd geboren,
een zr lieftallig kind.
Het werd dan ook hl spoedig,
door iedereen bemind.
Vooral zijn lieve ouders,
die niet vermoedden dat...,
Zij in hun kindje hadden,
een zr kostbare schat.
5
Plots werd dit jonge leven,
voortijdig weggerukt.
De Bloem de blanke Lelie,
is nu voor goed geplukt.
Nu zijt Gij in de hemel,
nu zijt Gij dicht bij God.
En daar geniet Uw zieltje,
het vol en puurst genot.
2
Eerst Misdienaar, dan Priester,
was, wat Gij worden zou.
Ondanks Uw wintervoetjes,
troseerde Gij de kou.
Gij waart z vroom
aan 't altaar, Gij
diende trouw de Mis.
Gij hield van Uwen
Jezus, in Zijn
Geheimenis
6
Gegroet, o lieve Herman,
gegroet, o Engel-rein.
Gegroet, o lieve jongen,
die Priester wilde zijn.
Gegroet, Gij die op
aarde, een toonbeeld
waart van deugd.
Verkrijg voor ons
eens Herman, de
eeuw'ge zaal'ge vreugd.
3
Gij had een grote
liefde, voor Onze
Lieve Vrouw. Gij
minde Haar z innig,
Gij bleef Haar
altijd trouw. Zo
bad Gij alle dagen
het Rozenkrans-gebed.
Gij waart ja boven
alles, volhardend in 't
gebed.
7
Onschuldig kind, o
Herman, zie ons
hier voor Uw graf.
Gij die reeds
zveel hulp en
troost en ook gene-
zing gaf. Ook wij,
wij komen vol geloof
hier om Uw voorspraak
staan. Laat niemand van
ons zonder troost of hoop
hier gaan vandaan.
4
Gij waart voor al Uw vrienden
een trouwe kameraad.
Gij waart voor hen een voorbeeld,
stond steeds voor hen paraaat.
Gij waart steeds stipt gehoorzaam,
gedienstig voor elk-een.
Gij hield meer van het lachen,
t is beter dan geween.
8
O Herman, lieve Engel,
hoor onze bede aan.
Spreek Gij voor ons ten beste,
beveel ons bij God aan.
Bid Gij voor ons, smeek Gij voor
ons, help ons in alle nood.
Bekom voor ons in 't laatste uur,
k z een zaal'ge dood.TE MERKSEM OP HET KERKHOF

Muziek: Op de melodie van: Te Lourdes op de bergen.

1. Te Merksem op het kerkhof, ligt in een mooi graf
een jongen begraven, die misdienaar was.
Ave, ave, ave Maria (bis)

2. Zijn naam was Hermanneke, een nederig kind,
hij was altijd vrolijk en blij-ij gezind.
Ave, ave, ave Maria (bis)

3. Hij bad alle dagen, tot God onze Heer,
en ging de mis dienen, ja elke dag weer.
Ave, ave, ave Maria (bis)

4. Nu is hij in de hemel, een priester bij God,
hij werd uitverkoren, want dit was zijn lot.
Ave, ave, ave Maria (bis)

5. Zo zingen wij samen, voor jou dit mooi lied,
wij blijven voor u bidden en vergeten u niet.
Ave, ave, ave Maria (bis)prayers Herman Wijns